ESTATUTS AFA ESCOLA SOT DEL CAMP

ESTATUTS
AFA Escola Sot del Camp

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit
Article 1
L' Associació de Famílies de l’Alumnat de l’Escola Sot del Camp (AFA Escola Sot del Camp) està constituïda a la població de Sant Vicenç de Montalt
i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a I’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm.73, de 26 de març).
L'associació no té ànim de lucre.
Article 2
L'associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de I’associació i, en general, a les famílies i els/les tutors/es, els/les professors/es i a l’alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a I’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
b) Promoure la participació dels pares i/o mares de l’alumnat en la gestió del centre.
e) Assistir a les famílies de l’alumnat en I’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels pares i/o mares de l’alumnat en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en I‘elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació de les famílies, tant des del vessant cultural com de I‘específic de responsabilització en I'educació familiar.
h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.

Article 3
El domicili de I'associació queda fixat al número s/n del carrer Camí del Padró, de Sant Vicenç de Montalt, i el seu àmbit d’activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.
Capítol II. Socis
Article 4
Poden ser socis/es de I'associació les mares, pares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a I'entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a que es refereix I'article 5è d'aquests estatuts.
L’admissió dels socis/es és facultat de la Junta Directiva, que I'acorda un cop els qui la sol·liciten han acreditat la seva condició de mares/pares/tutors d'un o més alumnes del centre.
Article 5
Són drets de els/les socis/es:
a) Participar en les activitats de I'associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
e) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de I'associació.
Són deures dels socis:
a) Contribuir econòmicament a sostenir I'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per I'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de I'associació.
Article 6
Els/Les socis/es poden ser donats de baixa de l'associació per algun dels motius següents:
1. Renúncia voluntària comunicada per mitja d'un escrit adreçat al/la president/a.
2. Pèrdua de la condició de mare/pare d'alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
4. Ús de I'associació o de la condició de soci/a amb finalitats estranyes a les assumides estructuralment per I'entitat.
Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva I'obertura d'un expedient en que s' ha de donar audiència al/la soci/a.
L'acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. El/La soci/a hi pot recórrer davant l' Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà d'aquell en que li ha estat notificat I'acord.

Capítol III. L' Assemblea General
Article 7
1. L' Assemblea General és l' òrgan sobirà de l' associació; els/les seus/seves membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els/Les membres de I'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria simple els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els/les membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
Article 8
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els/les membres de l' òrgan de govern i controlar-ne l' activitat.
e) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i I'import de la contribució al sosteniment de les despeses de I'associació i aprovar la gestió feta per l' òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de I'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de regim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 9
1. L' Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l' any.
2. L’òrgan de govern pot convocar I'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, I'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10
1. L'Assemblea és convocada per I’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, I'ordre del dia, el lloc, la data i I'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit a tots els associats i associades.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el/la president/a de I'associació. Si no hi és, I'han de substituir, successivament: el/la vicepresident/a i el/la vocal de més antiguitat a la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/a qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El/la secretari/a redacta I'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix i el/la president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l' Assemblea General es llegeix l' acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, I'acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis, si aquests ho requereixen.
Article 11
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. El 10% dels/les associats/des poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s' ha convocat l' Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. L’Assemblea General no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.
Article 12
1. En les reunions de l' Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l' associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels/les socis/es presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels/les membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de I'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, I'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una copia de la llista dels/les socis/es i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del/la president/a.

Capítol IV. La Junta Directiva
Article 13
1. Regeix, administra i representa I'associació la Junta Directiva, que està composada per el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i els/les vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels/les membres de la Junta Directiva, que han de ser associats/des, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats per el/la president/a i el/la secretari/a sortint, amb el vist-i-plau de el/la president/a i secretari/a entrants, i s' han de comunicar al Registre d'Associacions.
4. Els/Les membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per I'associació.
Article 14
1. Els/Les membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 5 anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
e) baixa com a membre de l'associació.
d) sanció per una falta comesa en l' exercici del càrrec.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un/a membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 15
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar I'associació de la manera més omplia que reconegui la Llei: així mateix, complir les decisions preses per I'Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
e) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de I'establiment de les quotes que els/les membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i I'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de I'exercici següent.
g) Contractar els/les empleats/des que I'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de I'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els/les vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d' organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
* subvencions o altres ajuts
* l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a I'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
n) Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de I'associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 16
1. La Junta Directiva, convocada prèviament per el/la president/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim un cop cada tres mesos.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el/la president/a o bé si ho sol·licita un terç dels/les membres que la componen.
Article 17
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els/Les membres de la Junta Directiva estan obligats/des a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L’assistència de el/la president/a o de la secretari/a o de les persones que els/les substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 18
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris/es per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
Article 19
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats per el/la secretari/a i el/la president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir I'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El/La president/a i el/la vicepresident/a
Article 20
3. Són pròpies de el/la president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment I'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l' Assemblea General com de la Junta Directiva.
e) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l' Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats per el/la secretari/a de I'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
4. El/La president/a és substituït/da, en cas d'absència o malaltia, per el/la vicepresident/a o el/la vocal de més antiguitat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. El/La tresorer/a i el/la secretari/a
Article 21
El/La tresorer/a té com a funció la custodia i el control dels recursos de I'associació, com també I‘elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d' ésser visades prèviament per el/la president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.
Article 22
El/La secretari/a ha de custodiar la documentació de I'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Article 23
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, I'han de plantejar els/les membres de I'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El regim econòmic
Article 24
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
Article 25
Els recursos econòmics de l' associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l' Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
e) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix
e) qualsevol d'altres ingressos que puguin obtenir-se a través de les activitats que pugui realitzar I'associació per I'assoliment dels seus objectius.
Article 26
Tots els membres de I'associació tenen I'obligació de sostenir-Ia econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals, que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva, i quotes extraordinàries.
Article 27
L'exercici econòmic coincideix amb I'any escolar i queda tancat el 31 d’agost.
Article 28
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures de el/la president/a, el/la tresorer/a i el/la secretari/a.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la de el/la tresorer/a o bé la de el/la president/a.

Capítol IX. El regim disciplinari
Article 29
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses per els/les socis/es que incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a I'expulsió de I'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un/a instructor/a, que tramita I'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia de el/la presumpte infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts de els/les membres de la Junta Directiva, I'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució
Article 30
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
Article 31
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de I'associació, com a la finalitat, I'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L' Assemblea esta facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els/Les membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells/elles mateixos/es hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en I‘àmbit territorial d'actuació de I'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques .
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referencia els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Jo, Marta Mora Riera, faig constar que són els estatuts aprovats, amb les previsions legals i estatutàries, per acord de l’assemblea general del 29/11/2019.

Marta Mora Riera Marta Colomé i Ramos
Secretària Presidenta

Sant Vicenç de Montalt, 16 de febrer de 2020

Comparteix